گزارشات ماهیانه

گزارش تفصیلی – آماری ماهیانه نقض حقوق بشر – اسفندماه ۹۴، فروردین‌ماه و اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵

گزارش تفصیلی – آماری ماهیانه نقض حقوق بشر  – اسفندماه ۹۴، فروردین‌ماه و اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵
گزارش ماهیانه تارنگار حقوق بشر در ایران که با همکاری کمیسیون حقوق بشر شورای ملی ایران تهیه‌شده است به‌صورت پی‌دی‌اف در دسترس عموم قرار می‌گیرد. شما می‌توانید این گزارش را...
Read more

گزارش تفصیلی – آماری ماهیانه نقض حقوق بشر – آذرماه، دی‌ماه و بهمن‌ماه ۱۳۹۴

گزارش تفصیلی – آماری ماهیانه نقض حقوق بشر  – آذرماه، دی‌ماه و بهمن‌ماه ۱۳۹۴
پیش گفتار گزارش پیشرو حاصل کوشش کمیسیون حقوق بشر شورای ملی ایران است که به صورت شبانه‌روزی در حال جمع‌آوری، تجزیه، تحلیل، ثبت و مستندسازی گزارش‌های منتشرشده توسط نهادها و...
Read more

گزارش تفصیلی – آماری ماهیانه نقض حقوق بشر – شهریور، مهر و آبان ماه ۱۳۹۴

گزارش تفصیلی – آماری ماهیانه نقض حقوق بشر – شهریور، مهر و آبان ماه ۱۳۹۴
پیش گفتار گزارش پیشرو حاصل کوشش کمیسیون حقوق بشر شورای ملی ایران است که به صورت شبانه روزی در حال جمع آوری، تجزیه، تحلیل، ثبت و مستندسازی گزارشات منتشر شده توسط نهادها و...
Read more

گزارش تفصیلی – آماری ماهیانه نقض حقوق بشر – تیر و مرداد ماه ۱۳۹۴

گزارش تفصیلی – آماری ماهیانه نقض حقوق بشر – تیر و مرداد ماه ۱۳۹۴
بخش آمار گزارش پیشرو حاصل کوشش بخش ثبت و آمار کمیسیون حقوق بشر شورای ملی ایران که در پروژه آمارگیری به طور شبانه روزی در حال جمع آوری، تجزیه، تحلیل و مستندسازی گزارشات ثب...
Read more

گزارش تفصیلی – آماری ماهیانه نقض حقوق بشر – اردیبهشت و خرداد ماه ۱۳۹۴

گزارش تفصیلی – آماری ماهیانه نقض حقوق بشر – اردیبهشت و خرداد ماه ۱۳۹۴
بخش آمار گزارش پیشرو حاصل کوشش بخش ثبت و آمار کمیسیون حقوق بشر شورای ملی ایران که در پروژه آمارگیری به طور شبانه روزی در حال جمع آوری، تجزیه، تحلیل و مستندسازی گزارشات ثب...
Read more

گزارش تفصیلی – آماری ماهیانه نقض حقوق بشر – فروردین ماه ۱۳۹۴

گزارش تفصیلی – آماری ماهیانه نقض حقوق بشر – فروردین ماه ۱۳۹۴
بخش آمار گزارش پیشرو حاصل کوشش بخش ثبت و آمار کمیسیون حقوق بشر شورای ملی ایران که در پروژه آمارگیری به طور شبانه روزی در حال جمع آوری، تجزیه، تحلیل و مستندسازی گزارشات ثب...
Read more

گزارش تفصیلی – آماری ماهیانه نقض حقوق بشر – اسفند ماه ۱۳۹۳

گزارش تفصیلی – آماری ماهیانه نقض حقوق بشر – اسفند ماه ۱۳۹۳
بخش آمار گزارش پیشرو حاصل کوشش بخش ثبت و آمار کمیسیون حقوق بشر شورای ملی ایران که در پروژه آمارگیری به طور شبانه روزی در حال جمع آوری، تجزیه، تحلیل و مستندسازی گزارشات ثب...
Read more

گزارش تفصیلی – آماری ماهیانه نقض حقوق بشر – بهمن ماه ۱۳۹۳

گزارش تفصیلی – آماری ماهیانه نقض حقوق بشر – بهمن ماه ۱۳۹۳
گزارش تفصیلی – آماری ماهیانه نقض حقوق بشر – بهمن ماه ۱۳۹۳ اسامی بازداشت شدگان بهمن ماه ۹۳ در این ماه نیروهای امنیتی – انتظامی با بازداشت ۱۹ نفر از شهروندان، به نقض حق آزا...
Read more

گزارش تفصیلی ماهیانه نقض حقوق بشر – دی ماه ۱۳۹۳

گزارش تفصیلی ماهیانه نقض حقوق بشر – دی ماه ۱۳۹۳
گزارش تقصیلی ماهیانه نقض حقوق بشر – دی ماه ۱۳۹۳ اسامی بازداشت شدگان دی ماه ۹۳ در این ماه نیروهای امنیتی – انتظامی با بازداشت ۶۳ نفر از شهروندان، به نقض حق آزادی عقیده و ب...
Read more

گزارش تفصیلی ماهیانه نقض حقوق بشر – آذرماه ۱۳۹۳

گزارش تفصیلی ماهیانه نقض حقوق بشر – آذرماه ۱۳۹۳
گزارش تقصیلی ماهیانه نقض حقوق بشر – آذرماه اسامی بازداشت شدگان آذرماه ۹۳ در این ماه نیروهای امنیتی – انتظامی با بازداشت ۳۱ نفر از شهروندان به نقض حق آزادی عقیده و ب...
Read more